อาคาร 5 ไฟฟ้ากำลัง
วท.สุราษฎร์ธานี

077-272168 ต่อ 20
krufifa@ovec.moe.go.th

Written by Super User
Category:
1 นายกฤษดา สุขขี   6441040026
2 กิตติพงษ์ เป่าเรือง  6441040027
3 เกริกฤทธิ์  โพธิพิพิธ  6441040028
4  เกียรติศักดิ์  อิสระ  6441040029
5  จิรายุทธ  สีดา  6441040030
6 เจษฎาพร  บุญสพ  6441040031
7 ณปภัช  ทรัพย์อุปการ  6441040032
8 ณัฏฐพล  พิชัยฤกษ์ 6441040033
9 ณัฐกริช สุขโสดา 6441040034
10 นภสินธ์  บำรุงศรี  6441040035
11  
12 พงษ์พัฒน์  เพชรสองเมือง  6441040037
13 ภานุวัฒน์  วิชัยดิษฐ  6441040038
14 นายภูริณัฐ  ประมูลทรัพย์  6441040039
15 วรเทพ  โชติดี 6441040040
16 ศักรินทร์  ภู่ขันเงิน  6441040041
17 ศุภวัฒน์  เวชกุล  6441040042
18 ศุภวิชญ์  พรหมวิเชียร  6441040043
19 อภิเดช  นาโพธิ์  6441040045
20  
21 นายอานัส  ธนัตวรานนท์  6441040047
22 อภินันท์  มงคลการุณย์  6441040049