Written by Super User
Hits: 16565

 บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

kijja.jpg
นายกิจจา  แก่นศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

ep05.jpg   ep06.jpg
นายสุรทิน  คงเมือง
ครูชำนาญการ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  นายวรพงษ์  ภาราทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
ep07.jpg   noi.jpg
นายกฤษณ์  โชติพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายน้อย  โซ่มาลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ep08.jpg   sing.jpg 
นายจรัส  จุนเด็น
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  นายธรรมสิงห์  เทพเลื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 sak   ep26
 นายสมศักดิ์  พิทักษ์
ครูชำนาญการ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  นายเอกชัย  ศรีสุข
ครูชำนาญการ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
pap   jom 
 นายมหิดล สุริยพรรณ
ครูชำนาญการ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายอิทธิเดช ชัยสิทธิ์
ครูชำนาญการ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ep24   chok
 นายตรีพงศ์  เลขมาศ
ครูชำนาญการ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายสมโชค  ชูเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ep16   ep21
 นายภาณุ  บุญญานุพงศ์
ครูพิเศษสอน
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายสานนท์  ศรีเปารยะ
ครูผู้ช่วย
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
pong   person.png
 นายกฤษณพงศ์  ช่วยดำรงค์
ครูพิเศษสอน
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายพีรวิทย์  คงยิ่ง
ครูพิเศษสอน
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ep25   ep23 
นายวรวิทย์  โตชนกธรรม
ครูพิเศษสอน
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นางสาวเมลดา  อุมาบล
ครูพิเศษสอน
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
ep22   person.png
นายณัฐวุฒิ  ชูโรย
ครูพิเศษสอน
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

นางสาวชฎากร  สังข์ไข
ครูพิเศษสอน
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า