Written by Super User
Hits: 5587

 บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

ep01.jpg
นายสุรพล ช่วยดำรงค์
หัวหน้าแผนกวิชา 
ep02.jpg
นายประหยัด สมบัติทอง
ครูผู้ทรงคุณค่า

 

ep03   ep04.jpg
นายสุริยา  ทองนพคุณ 
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  นายสมหวัง ศุภพล
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
ep05.jpg   ep06.jpg
 นายสุรทิน  คงเมือง
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายวรพงษ์  ภาราทอง
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
kijja   ep07.jpg 
นายกิจจา  แก่นศิริ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  นายกฤษณ์  โชติพันธ์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 ep08   sing
 นายจรัส  จุนเด็น
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  นายธรรมสิงห์  เทพเลื่อน
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
sak   noi
 นายสมศักดิ์  พิทักษ์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายน้อย  โซ่มาลา
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
person.png   chok
 นายเอกชัย  ศรีสุข
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายสมโชค  ชูเพ็ง
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
pap   jom
 นายมหิดล  สุรียพรรณ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายอิทธิเดช  ชัยสิทธิ์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ep16   pop
 นายภาณุ  บุญญานุพงศ์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายเอกรัตน์  ศรีสว่าง
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ep18    kot
นายพิบูลย์  ศิวายพราหมณ์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายจาตุรนต์  เจริญรักษ์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
tuk   tip
นายจักรพันธ์  พิทักษ์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
  นางสาวพรรณผกา  ด้วงกูล
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
pong    
นายกฤษณพงศ์  ช่วยดำรงค์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า