อาคาร 5 ไฟฟ้ากำลัง
วท.สุราษฎร์ธานี

077-272168 ต่อ 20
krufifa@ovec.moe.go.th

 บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

kijja.jpg
นายกิจจา  แก่นศิริ
หัวหน้าแผนกวิชา 
ep01.jpg
นายสุรพล ช่วยดำรงค์
ครูผู้ทรงคุณค่า

 

ep05.jpg   ep06.jpg
 นายสุรทิน  คงเมือง
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  นายวรพงษ์  ภาราทอง
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
ep07.jpg   noi.jpg
 นายกฤษณ์  โชติพันธ์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายน้อย  โซ่มาลา
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ep08.jpg   sing.jpg 
นายจรัส  จุนเด็น
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  นายธรรมสิงห์  เทพเลื่อน
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 sak   person.png
 นายสมศักดิ์  พิทักษ์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  นายเอกชัย  ศรีสุข
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
pap   jom 
 นายสมศักดิ์  พิทักษ์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายน้อย  โซ่มาลา
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
person.png   chok
 นายตรีพงศ์  เลขมาศ
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายสมโชค  ชูเพ็ง
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ep16   ep18
 นายภาณุ  บุญญานุพงศ์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายพิบูลย์  ศิวายพราหมณ์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
pong   person.png
 นายกฤษณพงศ์  ช่วยดำรงค์
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นายพีรวิทย์  คงยิ่ง
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
person.png   person.png 
นายวรวิทย์  โตชนกธรรม
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
   นางสาวเมลดา  อุมาบล
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
person.png   person.png
นายณัฐวุฒิ  ชูโรย
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
  นางสาวชฎากร  สังข์ไข
ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า