อาคาร 5 ไฟฟ้ากำลัง
วท.สุราษฎร์ธานี

077-272168 ต่อ 20
krufifa@ovec.moe.go.th